MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN

NR. 539/25.08.2009

pentru aprobarea regimului permiselor de vânatoare

Având în vedere Avizul Consiliului National de Vânatoare nr. 1/2009 si Referatul de
aprobare nr. 252.997 din 23 martie 2009 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. r) si alin (4), art 28 si art 56 alin. (1) din Legea
vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 8/2009 privind
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba Regulamentul pentru obtinerea permiselor de vânatoare, prevazut în
anexa nr. I.

Art. 2. (1) Se aproba continutul si modelul permisului de vânatoare permanent, prevazut
în anexa nr. II.

(2) Se aproba continutul si modelul permisului de vânatoare temporar, prevazut în anexa
nr. III.
(3) Valabilitatea permisului de vânatoare temporar este de maxim 30 zile calendaristice de
la data emiterii acestuia.
Art. 3. Se aproba Regulamentul pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si
anularea permiselor de vânatoare si pentru preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz,
prevazut în anexa nr. IV.

Art. 4. (1) Punerea în circulatie a permiselor de vânatoare conform modelului prevazut la
art. 2 alin. (1) se face de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.

(2) Punerea în circulatie a permiselor de vânatoare conform modelului prevazut la art. 2
alin. (2) se face în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5. Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, organizatiile vânatoresti
gestionare de fonduri cinegetice în drept sa elibereze permise de vânatoare si asociatiile, uniunile
sau federatiile nationale de profil recunoscute la nivel national si international si înfiintate prin
lege aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se relizeaza de autoritatea
publica centrala care raspunde de silvicultura si de structurile teritoriale ale acesteia, precum si de
alte organe abilitate ale statului, potrivit limitelor de competenta.

Art. 7. La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 635 din 2
septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de
vânatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din data de 17 septembrie
2004 si Ordinul nr. 1125 din 25 octombrie 2005, privind aprobarea modelului de permis de
vânatoare si a Regulamentului privind tiparirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si
anularea permisului de vânatoare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005
din data de 14 noiembrie 2005.

Art. 8. Anexele nr. I – IV fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 9. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Ilie SÂRBU

ANEXA NR. I
la ordinul ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009

REGULAMENT
pentru obtinerea permiselor de vânatoare

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1. Permisul de vânatoare permanent si permisul de vânatoare temporar, prevazute de
Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, atesta dreptul titularului de a practica vânatoarea, în conditiile legii.

Art. 2. (1) Permisul de vânatoare permanent se elibereaza doar solicitantilor care
îndeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(2) Permisul de vânatoare permanent se poate dobândi doar în limita locurilor vacante
existente la fiecare organizatie vânatoreasca, stabilite în functie de suprafata fondurilor cinegetice
gestionate de aceasta si de zona geografica în care se gasesc fondurile cinegetice, în conformitate
cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. (1) Numarul de locuri vacante se face public prin afisarea la sediul fiecarei
organizatii vânatoresti a unui anunt însusit de catre conducerea acesteia, anterior examenului.

(2) Numarul de locuri vacante va fi confirmat, dupa verificare, de comisia de examinare.
Art. 4. Permisul de vânatoare temporar se elibereaza apatrizilor cu domiciliul în strainatate
si cetatenilor straini care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Legea nr.
407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II: Procedura de obtinere a permiselor de vânatoare
Sectiunea 1. Permisul de vânatoare permanent

1.1. Stagiatura
Art. 5. (1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânatoare permanent solicita în
scris conducerii uneia sau mai multor organizatii vanatoresti înscrierea acestuia pentru stagiatura
în vederea obtinerii permisului de vânatoare.

(2) Cererea întocmita conform modelului prezentat în anexa nr. 1, depusa la organizatia
vânatoreasca, primeste numar de înregistrare din registrul curent de corespondenta al organizatiei
vânatoresti, în ziua depunerii.
(3) Cererea se analizeaza de catre conducerea organizatiei vânatoresti, iar hotarârea se
comunica în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2.
(4) Daca cererea a fost aprobata, în comunicarea prevazuta la alin. (3) se mentioneaza si
denumirea grupei de vânatori la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatura.
(5) Odata cu comunicarea prevazuta la alin. (3) se transmite si fisa de stagiatura întocmita
conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
(6) Perioada de stagiatura începe de la data comunicarii de repartizare prevazuta la alin.
(3).

Art. 6. Numarul solicitantilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

Art. 7. În perioada de stagiatura fiecare candidat participa la urmatoarele activitati
practice:

a) 3 actiuni de vânatoare;

b) o instruire practica privind portul si mânuirea armei de vânatoare, precum si o sedinta

de tragere cu arma de vânatoare la punct fix si la talere.

Art. 8. (1) Dupa efectuarea activitatilor prevazute la art. 7 lit. a) si lit b), stagiarul primeste o
recomandare de absolvire, din partea organizatiei vânatoresti sau a clubului de vânatoare la care a
efectuat stagiatura, conform modelului prevazut în anexa nr. 4.

(2) La fiecare actiune practica la care participa, stagiarul va prezenta fisa de stagiatura, pentru
ca organizatorul împuternicit de catre asociatie sa înscrie datele cu privire la actiunea respectiva,
conform formularului.
Art. 9. Responsabilitatea prezentei stagiarului la actiunile programate de organizatia
vanatoreasca conform art. 7 revine acestuia.

1.2: Programarea examenului
Art. 10. (1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânatoare permanent se
organizeaza anual, la aceeasi data si în acelasi loc pentru toate organizatiile vânatoresti cu sediul
în acelasi judet, conform aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(2) În situatia în care organizatiile vânatoresti cu sediul în municipiul Bucuresti solicita
examinarea unui numar mai mare de 50 de candidati/organizatie, examenul se poate organiza
separat pentru fiecare organizatie vânatoreasca.
Art. 11. Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizatiilor
vânatoresti interesate, transmise în scris de acestea, cu cel putin 30 de zile inainte de data
solicitata, la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Art. 12. Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va comunica
organizatiilor vânatoresti interesate, precum si institutiilor ai caror reprezentanti fac parte din
comisia de examinare prevazuta la art. 17 alin (1), data la care a fost aprobata organizarea
examenului în fiecare judet, cu cel putin 10 zile lucratoare înainte de data organizarii examenului.

Art. 13. (1) Organizatiile vânatoresti interesate de sustinerea examenului în cadrul unui
judet vor stabili de comun acord locul de organizare si desfasurare a examenului, având obligatia
de a suporta în comun, proportional cu numarul de candidati, cheltuielile ocazionate de
desfasurarea acestuia.

(2) Plata indemnizatiei de examinare pentru membrii comisiei de examinare va fi
efectuata în ziua examenului de organizatia cu cel mai mare numar de candidati, în contul careia
celelalte asociatii vor vira cota-parte din indemnizatie, proportional cu numarul candidatilor.
(3) Tariful de examinare perceput de organizatori pentru fiecare candidat este de 150 lei.
(4) Valoarea indemnizatiei de examinare este de 20 lei de dosar examinat.
1.3. Înscrierea candidatilor pentru examen
Art. 14. (1) Pentru fiecare candidat care solicita participarea la examen, dosarul de examen
trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) actul de identitate – copie;

b) cererea prin care se solicita înscrierea în cadrul organizatei vânatoresti, prevazuta la art.
5 alin. (2) – original;

c) comunicarea, din partea conducerii organizatiei vânatoresti la care solicita înscrierea,
privind repartizarea solicitantului, prevazuta la art. 5 alin. (3) – original;

d) recomandarea de absolvire prevazuta la art. 8 alin. (1) – original;

e) fisa de stagiatura prevazuta la art. 5 alin. (5) si completata potrivit art. 8 alin. (2)
însusita de candidat, de organizatorul activitatilor practice si avizata de conducerea executiva a
organizatiei vânatoresti sau a clubului de vânatoare la care a efectuat stagiatura – original;

f) fisa medicala, întocmita conform modelului prevazut de reglementarile în domeniu, din
care sa rezulte ca este apt fizic si psihic sa detina si sa foloseasca arma de foc de vânatoare original;

g) comunicare de la organele de politie (certificat de cazier judiciar) din care sa rezulte ca
are dreptul sa detina si sa foloseasca arma de foc de vânatoare – original;
h) declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca în ultimii 3 ani nu a
savârsit fapte care sunt încadrate ca infractiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, întocmita conform modelului prezentat în anexa nr. 5 – autentificata, în
original;

(2) Dosarul de examen se completeaza de catre candidat cu documentele prevazute la alin.
(1), se depune la sediul organizatiei vânatoresti al carei membru doreste sa devina si se
înregistreaza în registrul curent de corespondenta al acesteia cu cel putin 10 zile lucratoare înainte
de organizarea examenului, iar lista candidatilor se transmite autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura cu cel putin 5 zile înainte de data examenului.
(3) La înregistrarea dosarelor, organizatia vânatoreasca întocmeste, pentru fiecare dosar,
câte o fisa de evidenta a documentelor prezentate, certificata, sub semnatura, de catre conducerea
organizatiei vânatoresti sau de un împuternicit al acesteia.
(4) Dosarele de examen completate si înregistrate anterior intrarii în vigoare a prezentului
regulament ramân valabile pâna la data examenului, dar nu mai tarziu de un an, în conditiile
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulamentului
privind dobândirea permisului de vânatoare.
Art. 15. Prezentarea incompleta a dosarelor prevazute la art. 14 si/sau întocmirea incorecta
a documentelor depuse conduc la neadmiterea participarii la examen a candidatilor în cauza.

1.4. Pregatirea si examinarea candidatilor
Art. 16. (1) Pentru pregatirea si examinarea teoretica a candidatilor autoritatea publica centrala care
raspunde de silvicultura elaboreaza un set de întrebari si raspunsuri privind examenul de vânator, pe care îl
prezinta pe site-ul propriu.

(2) Setul de întrebari si raspunsuri prevazut la alin. (1) prezentat în anexa nr 6 la prezentul
regulament contine 800 întrebari, fiecare întrebare având 3 raspunsuri preformulate din care unul este
corect
(3) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate reactualiza continutul setului
de întrebari prevazut la alin (1), în acord cu legislatia în vigoare si cu literatura din domeniul cinegetic, cu
cel putin 60 de zile înaintea datei sustinerii examenului prevazut la art. 10 alin (1), unde acesta va fi
folosit.
(4) Întrebarile si raspunsurile mentionate la alin. (2) sunt formulate având în vedere notiuni
privind domeniul cinegetic din:

-biologia speciilor ce apartin faunei de interes cinegetic;

-legislatia în domeniul cinegetic;

-etica vânatoreasca;

-chinologie;

-boli ale vânatului;

-arme de vânatoare.

Art. 17. (1) Examinarea candidatilor se face de o comisie de examinare formata din:

a) 2 reprezentanti cu studii superioare de lunga durata, absolventi licentiati ai unei
institutii de învatamânt superior în care au studiat vânatul si vânatoarea si care detin permis
permanent de vânatoare, din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura,
dintre care unul este presedintele comisiei;

b) 2 reprezentanti cu studii superioare de lunga durata, absolventi licentiati ai unei
institutii de învatamânt superior în care au studiat vânatul si vânatoarea si care detin permis
permanent de vânatoare, din cadrul asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil
recunoscute la nivel national si international si înfiintate prin lege;

c) un reprezentant al institutiilor de învatamânt care au ca disciplina de studiu vânatul si
vânatoarea, cu studii superioare de lunga durata, absolvent al unei institutii de învatamânt
superior în care a studiat vânatul si vânatoarea si care detine permis permanent de vânatoare,
invitat de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

(2) Nominalizarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit b) si c) se transmite la autoritatea
publica centrala care raspunde de silvicultura cu minim 5 zile lucratoare anterior datei programate
pentru examenul respectiv.
Art. 18. Hotarârile comisiei stabilite la alin. (1) se iau prin majoritate simpla.

Art. 19. (1) Comisia de examinare se întruneste la datele, orele si locurile stabilite de catre
autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru extragerea testelor de examinare
si a grilelor de verificare, respectiv pentru sustinerea examenului.

(2) Testele prevazute la alin. (1) contin 30 de întrebari din cele stabilite potrivit art. 16.
(3) Timpul de examinare este de 60 de minute.
Art. 20. Comisia de examinare îsi poate desfasura activitatea în prezenta obligatorie a
minimum 3 membri, dintre care minim un reprezentant al autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura.

Art. 21. (1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii privind examenul:

a) stabileste testele tip grila si grilele de verificare care se vor folosi pentru examen, le
multiplica si le introduce în plicuri care se sigileaza la sediul autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura;

b) verifica dosarele candidatilor, existente la organizatiile vânatoresti, în vederea
sustinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;

c) întocmeste si prezinta public prin afisare cu cel putin 30 de minute înainte de ora
programata pentru desfasurarea examenului rezultatele verificarii dosarelor, mentionând
candidatii ale caror dosare au fost admise si au dreptul de a participa la examen, precum si pe cei
ale caror dosare au fost respinse si nu au drept de participare la examen;

d) legitimeaza candidatii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de
examinare;

e) desigileaza, în fata candidatilor, testele si grilele de verificare, distribuie testele si
prezinta modul de desfasurare a examenului;

f) anuleaza testele candidatilor care încearca sa copieze sau copiaza raspunsurile la
întrebari;

g) elimina din sala de examinare candidatii care nu îsi pot completa singuri testele,
precum si candidatii care nu cunosc limba româna si apeleaza la traducatori neautorizati de
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

h) bareaza în grilele testelor întrebarile la care nu s-a raspuns, înainte de corectare, apoi
verifica fiecare lucrare, punctând în mod corespunzator raspunsurile date;

i) întocmeste procesul-verbal de examinare într-un numar de exemplare egal nu numarul
institutiilor care au desemnat reprezentanti în comisia de examinare.

j) prezinta public prin afisare, dupa corectarea tuturor testelor, rezultatele examenului,
declarand promovati candidatii care au raspuns corect la minimum 20 întrebari, respectiv respinsi
pe cei care nu realizeaza acest nivel.

(2) Organizatiile vânatoresti care au prezentat candidati la examen iau în copie câte un
exemplar al proceselor verbale întocmite cu ocazia examenului.
Art. 22. (1) Candidatii declarati „respinsi” precum si cei declarati „absenti” la examen au
dreptul la reexaminare, în decurs de un an, cu ocazia examenului organizat pentru alte organizatii
vânatoresti, potrivit prezentului regulament, cu conditia depunerii unei cereri în acest sens si a
reactualizarii documentelor prevazute la art. 14 alin (1) lit f) si g).

Art. 23. (1) Documentele de examen sunt constituite din:
a) dosarele candidatilor;
b) copie de pe procesul-verbal încheiat cu ocazia verificarii dosarelor;
c) testele tip grila corectate si semnate de comisia de examinare;
d) copie de pe grilele de verificare;
e) copie de pe procesul verbal de examinare.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza la sediile organizatiilor vânatoresti
care au prezentat candidati la examen, conform prevederilor legale.
1.5. Solutionarea contestatiilor

Art. 24. (1) Contestatiile privind rezultatul probei teoretice din cadrul examenului pentru
dobândirea permisului de vânatoare permanent se pot depune, în termen de 3 zile lucratoare de la
data desfasurarii examenului, la sediile organizatiilor vânatoresti unde candidatul este înscris.

(2) Organizatiile vânatoresti au obligatia sa înainteze contestatiile primite, împreuna cu
testele tip grila corectate, la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, în vederea
solutionarii acestora, pastrand totodata o copie de pe aceste teste.
(3) Contestatiile se solutioneaza în termen de 10 zile lucratoare de la data primirii lor, de
catre o comisie constituita din:
a) un reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu studii
superioare de lunga durata absolvent al unei institutii de învatamânt superior în care sa fi studiat
vânatul si vânatoarea, altul decat cei prevazuti la art 17 alin. (1) lit a);

b) un reprezentant cu studii superioare de lunga durata absolvent al unei institutii de
învatamânt superior în care sa fi studiat vânatul si vânatoarea din cadrul asociatiilor, uniunilor sau
federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si înfiintate prin lege,
altul decat cei prevazuti la art 17 alin. (1) lit b);

c) un reprezentant cu studii superioare de lunga durata absolvent al unei institutii de
învatamânt superior în care sa fi studiat vânatul si vânatoarea din cadrul unei institutii de
învatamânt superior care are în programa de învatamânt vânatul si vânatoarea, invitat de catre
autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, altul decât cel prevazut la art. 17 alin.

(1) lit c).
(4) Comisia prevazuta la alin. (3) îsi poate exercita atributiile în prezenta a cel putin doi
membri din care cel putin un reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura.
Art. 25. În cazul în care contestatia este admisa, candidatul care a formulat-o va fi declarat
“promovat” si este în drept sa i se elibereze permisul de vânatoare permanent potrivit legii si
prezentului regulament.

1.6. Eliberarea permisului de vânatoare permanent
Art. 26. Permisul de vânatoare permanent obtinut în conditiile prezentului regulament se
elibereaza, în conditiile legii, de catre organizatiile vânatoresti licentiate doar pentru candidatii
proprii declarati “promovati” la examenul pentru dobândirea permisului de vânatoare permanent,
cel mai devreme la 15 zile dupa data desfasurarii examenului.

Sectiunea 2. Eliberarea permisului de vânatoare temporar

Art. 27. (1) Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le îndeplineasca pentru obtinerea
permisului de vânatoare temporar sunt cele prevazute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru obtinerea permisului de vânatoare temporar solicitantul trebuie sa depuna la
gestionarul fondului cinegetic, unde urmeaza sa practice vânatoarea, urmatoarele documente:

a) cerere – original;

b) actul de identitate – copie;

c) permisul de vânatoare sau licenta de vânatoare, emise de autoritatile competente ale

statului în care solicitantul are domiciliul, care atesta faptul ca titularul are dreptul de a detine si
folosi arme de vânatoare, respectiv de a practica vânatoarea – copie;
d) invitatie din partea gestionarului de fonduri cinegetice, organizator al actiunii de
vânatoare – copie;
e) asigurare împotriva accidentelor la vânatoare, valabila pe teritoriul României – copie.

CAPITOLUL III. Dispozitii finale
Art. 28. Anexele 1-6 fac parte integranta din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Înregistrat la:
…………………………
(Organizatia vânatoreasca)

Nr. ___________ din _____________

SE APROBA,

Conducator executiv/împuternicit

CERERE

Subsemnatul ……………………………………………., cetatean …………………, fiul
lui ………………… si al ………………, nascut în anul ……., luna ……..…, ziua ……, în
localitatea ……………………., judetul …………………, domiciliat în …………………, strada
……………., nr. ……, bl ……., sc ……, ap ……, judetul (sectorul) …………………, posesor al
actului de identitate ……., seria ……., nr. ……………., eliberat de …………….., la data de
………………., cod numeric personal ………………………….. sunt de profesie
………………………… angajat la …………………………………, în functia de
…………………….., va rog a-mi aproba înscrierea ca practicant în cadrul organizatiei
vânatoresti ……………………………………………….. în vederea obtinerii permisului de
vânatoare permanent, în conditiile legii.

Am luat cunostinta despre prevederile statutului organizatiei vânatoresti
………………………………., pe care mi-l însusesc si ma oblig sa îl respect, în conditiile legii.

Declar pe propria raspundere ca nu ma aflu în nici una din situatiile prevazute de lege care
sa îmi interzica obtinerea permisului de vânatoare si respectiv a permisului de arma.

Telefon ……………………,

Alte modalitati de contactare ……………………….

Data: Semnatura:
…………………… …………..

Anexa nr. 2

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Organizatia vânatoreasca
…………………………

Nr. ___________ din _____________

C O M U N I C A R E

Domnului/doamnei ____________________
Domiciliat (a) în ______________________________________________

Ca urmare a cererii dumneavoastra, înregistrata la organizatia
vânatoreasca ………………………………………………. cu nr. …………. din data de ………………., prin care
solicitati înscrierea pentru pregatirea practica si teoretica în vederea obtinerii permisului de
vânatoare permanent, va comunicam acceptul nostru si va precizam ca sunteti repartizat/a la
grupa de vânatori a fondului cinegetic nr. ……. denumit ………………………… din
judetul ………………….., gestionat de organizatia noastra prin clubul/filiala ………………………….

Pentru desfasurarea actiunilor practice veti contacta pe domnul………………………………..

Reprezentant legal,
(nume, prenume, functia)

Anexa nr. 3

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Organizatia vânatoreasca
…………………………
Grupa de vânatori
…………………………

AVIZEZ,

Conducator executiv/împuternicit

FISA DE STAGIATURA

a domnului/doamnei …………………………………

Data începerii stagiaturii …………………………
Fondul cinegetic …………………………

Nr.
crt
Data Denumirea activitatii
la care a participat
Documentul în care
se regaseste
activitatea (procesverbal,
autorizatie
de vânatoare etc.)
Organizator
stagiatura
Semnatura
organizator
stagiatura
0 1 2 3 4 5
1
2
3


Semnatura stagiar

…………………..

Anexa nr. 4

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Organizatia vânatoreasca
……………………………..
Nr. _________/__________

R E C O M A N D A R E D E A B S O L V I R E

Ca urmare a rezultatelor obtinute în perioada de stagiatura (tragerea cu arma de vânatoare
la tinta fixa si la talere în poligonul de tir, si a participarii la actiunile de vânatoare), îl/o
recomandam pe d-l/d-na …………………………………….., fiul/fiica lui …………………si a/
al …….……………………., domiciliat/domiciliata în …………………………………. posesor
al BI/CI seria …….., nr. ………………., eliberat de ……………………….. la data de
……………., C.N.P. ……………………………….., pentru a participa la examenul pentru
dobândirea permisului de vânatoare permanent.

Data: Conducator executiv/împuternicit,

……………….. (nume, prenume, functia)

…………………….

Anexa nr. 5

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Organizatia vânatoreasca
……………………………..

D E C L A R A T I E

Subsemnatul ……………………………………………., cetatean …………………, fiul
lui ………………… si a ………………, nascut în anul ……., luna ……..…, ziua ……, în
localitatea ……………………., judetul …………………, domiciliat în …………………, strada
……………., nr. ……, bl ……., sc ……, ap ……, judetul (sectorul) …………………, posesor al
actului de identitate ……., seria ……., nr. ……………., eliberat de …………….., la data de
………………., cod numeric personal………………………….., cunoscând sanctiunile penale
privind falsul în declaratii, conform art. 292 cod penal, pe propria raspundere declar ca în ultimii
3 ani nu am savârsit fapte care sunt încadrate ca infractiuni de Legea vânatorii si a protectiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dau prezenta declaratie pentru a-mi servi la examenul pentru obtinerea permisului de
vânatoare permanent.

Data:

Declarant,

Nume, prenume ……………………….

Semnatura …………………………

Anexa nr. 6

la Regulamentul pentru obtinerea
permiselor de vânatoare

Set de întrebari si raspunsuri privind examenul de vânator

ANEXA NR. II
la ordinul ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009

CONTINUTUL SI MODELUL PERMISULUI DE VÂNATOARE PERMANENT

-Format tip cartela, tiparita pe o singura fata cu dimensiunile: 85,72 mm, lungime; 54,03 mm,
latime; 0,08 mm grosime; 3,18 mm, raza de racordare a colturilor.
-Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce contine mai multe culori, rezistent la
contrafacere prin scanare, tiparire sau copiere.
-Continutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele;

C.N.P. ; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numarul; denumirea structurii
emitente; fotografia titularului.
-Fondul fata/verso este verde pal degrade –fountain fill de la verde la alb.
-Caracteristicile literelor:

- denumirea statului – Times New roman 11, negru;
- denumirea documentului – Times New Roman 10, negru;
-numele; prenumele; C.N.P. ; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numarul;
denumirea structurii emitente – Times New Roman 8 italic – bold;

- datele variabile– Times New Roman 9, negru.
-Elemente de siguranta:
– foto 2 a titularului, inert UV, simetric Foto 1, în partea dreapta;
– numele emitentului, inert UV, pozitionat sub Foto 1-Times New Roman 9.
- Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm., executata cu mijloace informatice, direct
pe suportul cartii de identitate.
-
Drapelul: realizat in culorile nationale, având dimensiunile de 50 x 5 mm. si pozitionarea la
centru, în partea superioara a permisului de vânatoare permanent.

ANEXA NR. III
la ordinul ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009

CONTINUTUL SI MODELUL PERMISULUI DE VÂNATOARE TEMPORAR

GESTIONAR (personalizat)
Seria………. NR. ………

PERMIS DE VÂNATOARE TEMPORAR

Valabil din ……………… pâna în ……………..

Dl/Dna. ………………….………………………………………………….,
cetatean …………………………….. cu domiciliul în (tara, localitatea, strada, etc), ………………….
…………………………………………………………………………………..…,

posesor al actului de identitate seria/nr. ………………………….,emis la data

de ………………..,
posesor al permisului/licentei de vânatoare seria/nr. …………………………………………..,
este autorizat sa practice vânatoarea în România, în conditiile legii, în perioada

………………………., pe fondurile de vânatoare gestionate de unitatea noastra, pentru care
vor fi eliberate autorizatii de vânatoare.
La eliberarea prezentului permis au fost analizate urmatoarele documente depuse de

solicitant în fotocopii:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Data emiterii ……………
Gestionar (conducator/împuternicit),
Nume si prenume …………………………..
Semnatura …………………………..

ANEXA NR. IV
la ordinul ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009

Regulament pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de
vânatoare si pentru preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1. Permisele de vânatoare permanente sau temporare sunt documente legale care atesta
faptul ca titularul are dreptul de a practica vânatoarea, în conditiile legii.

CAPITOLUL II: Tiparirea, înserierea si gestionarea permiselor de vânatoare
permanente si a permiselor de vânatoare temporare

Art. 2. (1) Permisele de vânatoare permanente si permisele de vânatoare temporare se
tiparesc, în regie proprie sau prin unitati specializate, dupa modelele aprobate prin prezentul
regulament, de catre gestionarii abilitati care detin licenta si care gestioneaza fonduri cinegetice
în România.

(2) Tiparirea prin unitati specializate se face la solicitarea organizatiilor vânatoresti
prevazute la alin. (1).
(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) va contine toate datele si informatiile ce trebuie
înscrise în permisele de vânatoare, conform modelelor aprobate prin prezentul regulament.
Art. 3. Formularele permiselor de vânatoare temporare se tiparesc pe suport de hârtie
autocopiativa format A5 landscape, în carnete capsate de câte 50 file perforate, formate din 25 de
seturi a câte 2 file fiecare.

Art. 4. (1) Înserierea permiselor de vânatoare se face pentru fiecare judet, prin înscrierea
unei serii ce reprezinta indicativul rutier al judetului în care emitentul îsi are sediul.

(2) Numerotarea permiselor de vânatoare se face cu cinci cifre si începe cu numarul
00001 pentru fiecare serie si tip de permis de vânatoare.
(3) Intervalul de numere necesar numerotarii prevazute la alin. (2) se aloca de catre
organismul specializat în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic
national, la solicitarea celor în drept sa elibereze permise de vânatoare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin (3), în cadrul organismului specializat în domeniul
cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic national se întocmeste un registru de
evidenta conform anexei nr. 1.
Art. 5. Gestionarea permiselor de vânatoare se face de catre persoana împuternicita în
acest sens de conducatorul organizatiilor vânatoresti prevazute la art. 2 alin. (1).

CAPITOLUL III: Eliberarea permiselor de vânatoare

Sectiunea 1. Permis de vânatoare permanent

Art. 6 (1) Eliberarea permiselor de vânatoare permanente se realizeaza de catre
organizatiile vânatoresti abilitate ca urmare a preschimbarii permiselor de vânatoare aflate în uz,
a dobândirii de catre proprii membri a calitatii de vânator si în situatiile în care permisul de
vânatoare este pierdut sau deteriorat.

(2) Permisul de vânatoare permanent se elibereaza numai de catre persoana împuternicita
în acest sens de conducatorul executiv al organizatiilor vânatoresti prevazute la art. 2 alin. (1).

(3) Evidenta eliberarii permiselor de vânatoare permanente se tine într-un registru întocmit
dupa modelul din anexa nr. 2.
A. Eliberarea permisului de vânatoare permanent ca urmare a dobândirii de catre membrii
asociati a calitatii de vânator
Persoanelor membre ale organizatiilor vânatoresti care dobândesc, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, calitatea de vânator dupa data intrarii în vigoare a prezentului
regulament li se elibereaza permis de vânatoare permanent.

B. Eliberarea permisului de vânatoare permanent ca urmare a pierderii sau deteriorarii
totale a acestuia
1. În cazul în care permisul de vânatoare permanent este pierdut sau total deteriorat,
organizatia vânatoreasca în care este membru asociat poate elibera unul nou, în baza dovezii pe
care o face titularul acestuia ca a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
anuntul prin care documentul pierdut sau deteriorat total a fost declarat nul de catre posesor si în
baza unei declaratii întocmite dupa modelul din anexa nr. 3 la prezentul regulament, autentificata.
2. Permisul de vânatoare permanent se elibereaza în conditiile prevazute la punctul 1 ori
de câte ori este cazul.
C. Eliberarea unui nou permis de vânatoare permanent ca urmare a deteriorarii partiale a
permisului de vânatoare permanent detinut anterior.
1. Eliberarea unui nou permis de vânatoare permanent se face la cererea titularului, însituatia în care permisul de vânatoare permanent emis anterior este deteriorat partial. În acest caz,
permisul de vânatoare permanent deteriorat partial se anuleaza prin înscrierea pe acesta a
cuvântului “Anulat” cu culoare rosie, se semneaza de catre persoana împuternicita sa elibereze
permisul de vânatoare permanent, se aplica stampila unitatii si se retine de emitent.
2. Permisul de vânatoare permanent se elibereaza în conditiile prevazute la punctul 1 ori
de câte ori este cazul.
Art. 7. (1) Odata cu emiterea permisului de vânatoare permanent, organizatiile vânatoresti
abilitate elibereaza propriilor membri si un document care sa ateste calitatea de membru al
organizatiei vânatoresti respective.

(2) Dovedirea calitatii de membru asociat al altor organizatii vânatoresti decât cea
emitenta a permisului de vânatoare permanent se face cu documentul care atesta calitatea de
membru, emis de fiecare dintre acestea, vizat anual.
(3) Formularul documentului de membru se stabileste de fiecare organizatie vânatoreasca.
Continutul documentului trebuie sa furnizeze minimum urmatoarele informatii:
a) numele, prenumele si initiala tatalui titularului;
b) numarul si seria proprii fiecarei organizatii vânatoresti;
c) seria permisului de vânatoare permanent si organizatia emitenta;
d) adresa completa a titularului;
e) codul numeric personal al titularului;
f) viza anuala.
Art. 8. Organizatiile vânatoresti care au eliberat permise de vânatoare permanente transmit
administratorului fondului cinegetic national, în luna urmatoare, în format electronic si pe suport
hârtie, informatii privitoare la: numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanelor
carora le-au fost eliberate permise de vânatoare permanente, precum si seria si numarul fiecarui
permis eliberat.

Sectiunea 2. Permisul de vânatoare temporar

Art. 9. (1) Eliberarea permisului de vânatoare temporar se face de catre gestionarii
abilitati care detin licenta si care gestioneaza fonduri cinegetice persoanelor prevazute de lege
pentru actiunile de vânatoare ce se desfasoara pe fondurile cinegetice pe care le gestioneaza.

(2) Permisul de vânatoare temporar se elibereaza numai de catre persoane împuternicite în
acest scop din cadrul gestionarilor de fonduri cinegetice.
(3) Datele din permisul de vânatoare temporar se completeaza citet, cu culoare neagra, cu
majuscule, în toate rubricile prevazute de formular.
(4) Eliberarea de catre organizatiile vânatoresti a permisului de vânatoare temporar se
realizeaza ca urmare:
a) a dobândirii dreptului de a participa la actiuni de vânatoare a persoanelor prevazute de
lege;
b) în situatiile în care permisul de vânatoare temporar este pierdut sau deteriorat.

(5) Eliberarea unui nou permis de vânatoare temporar ca urmare a pierderii, furtului sau
deteriorarii totale a celui detinut anterior.
1. În cazul în care permisul de vânatoare temporar este pierdut, furat sau total deteriorat,
gestionarul care l-a eliberat poate elibera unul nou, în baza unei declaratii întocmite dupa modelul
din anexa nr. 4, autentificata.
2. Permisul de vânatoare temporar se elibereaza în conditiile prevazute la alin. (1) ori de
câte ori este cazul.
(6) Eliberarea unui nou permis de vânatoare temporar ca urmare a deteriorarii partiale a
celui emis anterior.
1. Eliberarea unui nou permis de vânatoare temporar se face la cererea titularului, însituatia în care permisul de vânatoare temporar emis anterior este deteriorat partial. În acest caz,
permisul de vânatoare temporar deteriorat se anuleaza prin înscrierea pe acesta a cuvântului
“Anulat” cu culoare rosie, se semneaza de catre persoana împuternicita sa elibereze permise de
vânatoare temporare, se aplica stampila unitatii si se retine de emitent.
2. Permisul de vânatoare temporar se elibereaza în conditiile prevazute la alin. (1) ori de
câte ori este cazul.
Art. 10. Gestionarii fondurilor cinegetice care au eliberat permise de vânatoare temporare
transmit administratorului fondului cinegetic national, lunar pâna la data de 5 a fiecarei luni, în
format electronic si pe suport hârtie, informatii privitoare la: numele, prenumele si codul numeric
personal ale persoanelor carora le-au fost eliberate permise de vânatoare temporare, precum si
seria si numarul fiecarui permis eliberat.

CAPITOLUL IV: Anularea permiselor de vânatoare

Art. 11 (1) Permisele de vânatoare permanente si permisele de vânatoare temporare se
anuleaza de catre gestionarii fondurilor cinegetice care le-au eliberat sau, dupa caz, de catre unul
din gestionarii la care titularul este membru asociat, în conditiile legii.

(2) Pentru situatiile în care posesorul permisului de vânatoare permanent sau a permisului
de vânatoare temporar a savârsit o fapta încadrata ca infractiune de Legea vânatorii si a protectiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, permisul de vânatoare
se retine în vederea anularii pâna la finalizarea cercetarilor ce se întreprind de catre organele
competente ale statului, în legatura cu fapta savârsita.
(3) Dupa finalizarea cercetarilor, permisul de vânatoare se înapoiaza posesorului sau se
anuleaza, dupa caz, în functie de confirmarea faptei, rezultata în urma cercetarii efectuate de catre
organele competente ale statului.
Art. 12. Cazurile de retinere în vederea anularii sau de anulare a permiselor de vânatoare
se aduc la cunostinta într-un termen de 30 zile calendaristice, în mod oficial, administratorului
fondului cinegetic national si organizatiilor vânatoresti unde persoana respectiva mai este
membra asociata.

Art. 13. Publicarea anularii permiselor de vânatoare în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, se face de catre gestionarul care le-a anulat.

CAPITOLUL V. Preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz

Art. 14. (1) Organizatiile vânatoresti licentiate, gestionare de fonduri cinegetice,
preschimba permisul de vânatoare aflat în uz propriilor membri care îl detin cu documentul
permisul de vânatoare permanent, numai daca acestia îndeplinesc conditiile prevazute de
legislatia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic.

(2). Preschimbarea permisului de vânatoare permanent se realizeaza numai cu retinerea
permisului de vânatoare detinut de titular la acel moment.

Art. 15. (1) Preschimbarea de vânatoare aflat în uz cu permisul de vânatoare permanent
se efectueaza în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.

(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), posesorii permisului de vânatoare
aflat în uz pierd dreptul de a practica vânatoarea pâna la preschimbarea acestuia în conditiile
prezentului regulament
Art. 16. Anexele 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânatoare si pentru
preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz

REGISTRUL DE EVIDENTA
a intervalelor de numere alocate organizatiilor vânatoresti pentru permisele de vânatoare permanente

Nr.
crt.
SOLICITANT SOLICITARE ÎNREGISTRARE
SOLICITARE
NUMERE ATRIBUITE OBSERVATII
Denumire Adresa Nr. Data Nr. Data Cantitate
(nr.)
Interval Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3

Responsabil evidenta
Nume, prenume ______________
Functia ______________

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânatoare si pentru
preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz

REGISTRUL DE GESTIUNE
a permiselor de vânatoare permanenteal (organizatia vânatoreasca) ………………………………………………….

Nr. Seria si numarul Produs si Documentul de Date privind identitatea Data Semnatura Semnatura
crt. permisului de achizitionat de achizitie titularului permisului (nume, eliberarii responsabil titularului
vânatoare la (serie, nr. data) prenume, CNP, domiciliu) gestiune, pentru pentru primire
permanent predare permis permis
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

Responsabil gestiune
Nume, prenume ______________
Functia ______________

ANEXA Nr. 3 la Regulamentul pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si
anularea permiselor de vânatoare si pentru preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în

uz

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………., cu domiciliul
în ……………………………………………………………………………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I.
seria …… nr. ………., eliberat/eliberata de ……………………………………….., la data de …………….., cod
numeric personal ………………………………….., având cunostinta de prevederile art. 292 din Codul
penal, declar pe propria raspundere ca Permisul de vânatoare permanent având seria …… nr. ………
nu a fost anulat sau retinut în vederea anularii si ca de la data*) ………………………………. a acestui
document nu am solicitat si nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânatoare permanent.

Data Semnatura
…………….. ………………………..
*) Se completeaza cu unul dintre termenii: pierderii, furtului, deteriorarii totale.

ANEXA Nr. 4 la Regulamentul pentru tiparirea, înserierea, gestionarea, eliberarea si
anularea permiselor de vânatoare si pentru preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în

uz

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………, cu domiciliul
în ………………………………………………………………………, posesor al/a actului de identitate ………….,
seria …… nr. …………., eliberat de ………………………………….., la data de …………………., cod numeric
personal …………………………………, având cunostinta de prevederile art. 292 din Codul penal, declar
pe propria raspundere ca de la data*) ………………………………… Permisului de vânatoare temporar,
având seria …… nr. ……… nu am solicitat si nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânatoare
temporar.

Data Semnatura
…………….. ………………………..
*) Se completeaza cu unul dintre termenii: pierderii, furtului, deteriorarii totale.