Parlamentul Romaniei

 

  Lege nr. 215/2008

 

din 24/10/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10/11/2008

 

pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. I. – Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, literele d), i), j), l), t) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) capcana autorizata – orice dispozitiv folosit in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;

………………………………………………………………………………………………………

i) fond cinegetic – unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Nu se includ in fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

………………………………………………………………………………………………………

j) fond cinegetic national – totalitatea fondurilor cinegetice din Romania;

………………………………………………………………………………………………………

t) vanat – exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vanatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;

u) vanatoare – actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate. Nu constituie actiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;”.

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b), f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) stabileste criteriile de atribuire in gestiune a fondurilor cinegetice;

………………………………………………………………………………………………………

f) stabileste si aproba anual, pana la data de 15 mai, cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vanatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului; cotele de recolta astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare;

………………………………………………………………………………………………………

h) avizeaza propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vanat inexistente in libertate in Romania, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romana si de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;”.

3. La articolul 8 alineatul (1) litera A, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privati, persoane fizice sau juridice, au in proprietate o suprafata de teren care reprezinta minimum 51% din suprafata fiecarui fond cinegetic, individual sau intr-o asociatie legal constituita in acest scop. Acest tip de atribuire se realizeaza in favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizica sau juridica, dupa caz;

b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizeaza pentru categoria de gestionari prevazuta la art. 7 lit. d) si e) si pentru institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea;”.

4. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Tariful de gestionare prevazut la alin (2) nu este purtator de TVA si se calculeaza pentru sezonul de vanatoare 15 mai anul curent – 14 mai anul viitor.”

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 10. – Administratorul padurilor proprietate publica a statului este persoana juridica ce reprezinta statul roman in calitatea sa de proprietar de fond forestier, in vederea crearii si stabilirii dreptului de gestionare pentru vanatul din fondurile cinegetice, in conformitate cu prevederile prezentei legi.”

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 11. – (1) Fiecare institutie de invatamant de stat care are disciplina de studiu vanatul si vanatoarea are dreptul de a primi in scop didactic, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate un fond cinegetic.

(2) Institutiile de invatamant superior de stat in care se realizeaza cel putin 2 ani de specializare cinegetica au dreptul de a primi in scop didactic, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vanatoare.

(3) Atribuirea in gestiune a faunei cinegetice in conditiile alin. (1) si (2) se realizeaza prin ordin al administratorului, la solicitarea institutiilor de invatamant.”

7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 13. – (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, se acorda despagubiri.

(2) Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 1 se suporta dupa cum urmeaza:

a) pentru pagubele produse in fondurile cinegetice si in intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice in cauza, daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse in ariile naturale protejate, neincluse in fonduri cinegetice sau in care vanatoarea nu este admisa – de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.

(3) Pentru situatiile in care atat gestionarul, cat si proprietarii de culturi agricole, silvice si de animale domestice si-au indeplinit toate obligatiile pentru prevenirea pagubelor, despagubirile se suporta de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.

(4) Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 2 se suporta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.”

8. La articolul 15, alineatele (2), (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publica, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin insumarea produselor dintre media numarului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele doua sezoane de vanatoare incheiate, pe specii, si 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, inscrise in anexele nr. 1 si 2.

(3) Tarifele de gestionare inscrise in contractele de gestionare in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica pentru fiecare sezon de vanatoare, prin acte aditionale, pana la data de 15 martie, dupa cum urmeaza:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultata din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);

b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitatie publica, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculata, conform prevederilor lit. a), inmultita cu raportul dintre valoarea rezultata din licitatie publica si valoarea de pornire a licitatiei.

………………………………………………………………………………………………………

(7) Administratorul padurilor proprietate publica a statului are obligatia sa asigure, cu titlu gratuit, in fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera dintre cele existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului sau amplasarii constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in suprafata de minimum:

a) 1 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de munte;

b) 2 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de deal;

c) 3 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de campie.”

9. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

“(31) Neincheierea actelor aditionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vanatoarea pentru sezonul de vanatoare urmator.”

10. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:

“(71) Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, in prezenta reprezentantului administratorului.”

11. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 17. – (1) Gestionarii sunt obligati sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management cinegetic intocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vanatoare se intocmesc anual de catre personalul cu specializare silvica sau cinegetica angajat al gestionarului fondurilor cinegetice si vor fi supuse aprobarii administratorului.”

12. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu urmatorul cuprins:

“(21) Planurile de management cinegetic se intocmesc pentru o perioada de 10 ani de catre personalul cu specializare superioara silvica sau cinegetica angajat al gestionarului si se supun aprobarii administratorului in termen de 6 luni de la primirea in gestiune a fondurilor de vanatoare.

(22) In situatia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23) In fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate, evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 se realizeaza impreuna cu reprezentantii administratiilor ariilor naturale protejate.”

13. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie stricta sau zone de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate incluse in fonduri cinegetice se face de catre administratiile ariilor protejate, in baza hotararilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.”

14. La articolul 19, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 19. – (1) In scopul conservarii biodiversitatii, regimul juridic al vanarii mamiferelor si pasarilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

(2) Speciile de mamifere si pasari, inclusiv cele migratoare, la care vanarea este interzisa, prevazute in anexa nr. 2, se supun derogarilor adoptate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului, cu avizul conform al administratorului.”

15. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

“(21) Evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre gestionar, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si a administratorului.”

16. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 20. – (1) In vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul, impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si cu gestionarul fondului cinegetic, delimiteaza in fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice, in care se iau masuri suplimentare de protectie prin planurile de management cinegetic.”

17. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul cu acestea in fondul forestier;”.

18. La articolul 23 alineatul (1), literele c), e) si o) se abroga.

19. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera w) se introduce o noua litera, litera x), cu urmatorul cuprins:

“x) incendierea miristilor si a tufarisurilor din fondurile cinegetice.”

20. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In situatiile prevazute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului cinegetic.”

21. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 24. – Speciile de interes cinegetic admise la vanatoare se vaneaza in numarul, in locurile, in perioadele si cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementarilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii.”

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 26. – (1) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la speciile de mamifere sunt precizate in anexa nr. 1 lit. A.”

23. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineatele, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

“(11) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la pasari, inclusiv cele migratoare, stabilite in concordanta cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate in anexa nr. 1 lit. B.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), vanatoarea la pasari migratoare in fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii incepe cu 15 zile mai tarziu fata de datele inscrise in anexa nr. 1 lit. B.”

24. La articolul 27 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) poseda autorizatii eliberate de gestionar;

c) poseda permis de arma tip B;”.

25. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.

26. La articolul 28, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz si pentru obtinerea permiselor de vanatoare in conditiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obtinerea calitatii de vanator se organizeaza pe judete, in conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.”

27. La articolul 31, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Autorizatiile de vanatoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise si inseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului si reglementarilor stabilite prin ordin al conducatorului administratorului.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii.”

28. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 33. – (1) Vanatoarea se practica cu:

a) arme de foc de vanatoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.”

29. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 34. – In interesul protejarii faunei si florei salbatice si al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, in terenurile neincluse in fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a cainilor fara stapan se realizeaza de gestionarul din zona respectiva sub forma de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.”

30. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 35. – (1) Vanatoarea in fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate este admisa numai cu respectarea conditiilor prevazute in planurile de management cinegetic si in planurile de management al ariilor naturale respective.

(2) Vanatoarea in zonele tampon, admise la vanatoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practica doar la speciile care nu fac obiectul protectiei in aria naturala respectiva.

(3) Vanatoarea in zonele de dezvoltare durabila din cadrul rezervatiilor biosferei este permisa numai membrilor asociatiilor locale de vanatori.

(4) Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate in care vanatoarea este interzisa sau in cele neincluse in fondurile cinegetice este interzisa.”

31. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 36. – (1) Exemplarele din speciile admise la vanatoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vanate si in afara perioadei legale de vanatoare, in conditiile aprobarii administratorului.”

32. La articolul 36, alineatul (2) se abroga.

33. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 37. – Pentru actiunile care se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se elibereaza autorizatii de vanatoare, in conditiile aprobarii emise de administrator.”

34. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 38. – (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) si ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise urmatoarele:

a) mamiferele si pasarile admise la vanatoare sau parti ori produse provenite de la acestea, dobandite legal prin actiuni de vanatoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vanatorilor;

b) mamiferele admise la vanatoare in stare vie ori moarta sau orice parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializarii, detinerii si/sau transportului in scopul comercializarii sau popularii de catre persoane juridice autorizate, potrivit legii;

c) comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii speciilor de pasari cuprinse in anexele nr. 5D si 5E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonante de urgenta.

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii, sunt interzise.”

35. La articolul 39, literele a), d), f), g), o), u), w) si x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) depasirea cotei de recolta care a fost aprobata la nivel de gestionar;

………………………………………………………………………………………………………

d) nerealizarea cotei de recolta pentru vanatul sedentar ori depasirea cotei de recolta pe fond cinegetic, fara motive justificate;

………………………………………………………………………………………………………

f) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neintrodusa in toc, si in afara cailor de comunicatie;

g) accesul cu arma de vanatoare in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate, precum si in zona strict protejata si in zona tampon a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

………………………………………………………………………………………………………

o) folosirea la vanatoare a armelor care au calibrul necorespunzator speciei pentru care este autorizata actiunea de vanatoare sau a celor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama;

………………………………………………………………………………………………………

u) vanatoarea in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate, in intravilan, in crescatorii de vanat, precum si in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

………………………………………………………………………………………………………

w) vanatoarea in suprafetele ariilor naturale protejate cuprinse in fondurile de vanatoare, practicata fara respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, si in cele ale ariilor naturale respective in ceea ce priveste vanatoarea;

x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania;”.

36. La articolul 39, literele p), q), r) si s) se abroga.

37. La articolul 39, dupa litera z) se introduc doua noi litere, literele z1) si z2), cu urmatorul cuprins:

“z1) completarea necorespunzatoare a autorizatiilor de vanatoare;

z2) nereturnarea in termen a autorizatiilor de vanatoare de catre titularii acestora.”

38. Dupa articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu urmatorul cuprins:

“Art. 391. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), u) si w), in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si al securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a cainilor fara stapan se realizeaza de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizata de consiliul stiintific al acesteia.

(2) Exemplarele recoltate in conditiile alin. (1) se valorifica de gestionari potrivit legii si reprezinta baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.”

39. La articolul 42 alineatul (1), literele e), f), g), j), l), n), p) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“e) vanatoarea in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate altfel decat in conditiile art. 391;

f) vanatoarea in intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii altfel decat in conditiile art. 34;

g) vanatoarea pasarilor migratoare de apa in ariile de protectie speciala avifaunistica si a speciilor care fac obiectul protectiei in ariile speciale de conservare constituite in baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse in fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vanatoare, cuprinse in planurile de management si/sau in regulamentele acestora;

………………………………………………………………………………………………………

j) vanarea in afara perioadelor legale de vanatoare la specia respectiva, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa nr. 2;

………………………………………………………………………………………………………

l) vanarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

………………………………………………………………………………………………………

n) vanarea ursilor la nada si/sau la barlog;

………………………………………………………………………………………………………

p) vanatoarea cu exemplare de pasari de prada, cu arcuri si cu arbalete;

q) vanatoarea prin utilizarea armelor altfel decat tinute in mana, a armelor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori/si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania;”.

40. La articolul 42 alineatul (2), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) vanatoarea practicata cu arme de foc si capcane neautorizate in afara fondurilor cinegetice;

d) vanatoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vanatoarea este permisa in acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii.”

41. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 43. – Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vanatoare in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate, precum si in zona strict protejata si in zona tampon a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ale caror limite sunt vizibil delimitate, si accesul altor membri vanatori decat ai asociatiilor locale de vanatori, in zonele tampon, in parcurile naturale si in ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse in fondurile cinegetice.”

42. La articolul 44, literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) scoaterea din tara a trofeelor care pot fi medaliate de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic, fara respectarea dispozitiilor legale;

b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 42 sau gasit impuscat ori transat in teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii;

………………………………………………………………………………………………………

d) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare, in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege;”

43. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu urmatorul cuprins:

“Art. 441. – Complicitatea la actiunile prevazute la art. 42-44 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.”

44. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 45. – Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protectie stricta, a zonelor de protectie integrala si a zonelor tampon, de catre administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

45. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu urmatorul cuprins:

“Art. 461. – Faptele prevazute la art. 42-45 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si de mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita faptuitorului.”

46. La articolul 48 alineatul (1), literele b)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. b), d), s), y), z1) si z2), cu amenda de la 250 lei la 750 lei;

c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) si s), precum si la art. 39 lit. h), k), m) si t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;

d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), s), t) si w), precum si la art. 39 lit. i), t), u) si z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) si (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), t) si x), art. 35 alin. (4) si la art. 39 lit. c), j) si o), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.”

47. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor este un document tipizat al carui model se stabileste de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”

48. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 56. – (1) In scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, administratorul elaboreaza si aproba, cu avizul Consiliului National de Vanatoare, in limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.”

49. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru fapta prevazuta la art. 14 alin. (2), valoarea despagubirilor se stabileste pe cale civila.”

50. Titlul anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Perioadele de vanare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare si valoarea de despagubire in cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vanarea este permisa”

51. La anexa nr. 1 litera A), punctele 4, 6, 7, 9, 10 si 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. II. – In tot cuprinsul Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “fond de vanatoare” se inlocuieste cu sintagma “fond cinegetic”.

Art. III. – Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea, emise in baza legilor anterioare, raman in vigoare pana la revizuirea acestora in concordanta cu prevederile prezentei legi, dar numai tarziu de un an de la intrarea in vigoare a acesteia

Art. IV. – Modalitatea de emitere si inseriere a autorizatiilor de vanatoare existenta la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aplica pana la testarea practica si functionarea corespunzatoare a sistemului informatic prevazut la art. 31 alin. (2) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V. – (1) Modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute la art. 13 alin. (4) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, care va fi adoptata in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Modelul procesului-verbal prevazut la art. 50 alin. (2) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. VI. – Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

EUGEN NICOLICEA NICOLAE VACAROIU

 

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 215.