Legea nr. 197/2007

M. Of. nr. 472 din 13 iulie 2007

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1).”

2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, prin acte adiţionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).”

3. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.”

4. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioadă a anului.”

5. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Vânătoarea cu păsări răpitoare şi vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege specială.”

6. Alineatul (2) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, cel împuşcat în condiţiile art. 36, precum şi vânatul viu destinat populărilor.”

7. La articolul 39, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) împiedicarea practicării vânătorii.”

8. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;”.

9. La articolul 42 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;”.

10. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).”

11. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. – Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42–44 se face, în afara organelor de urmărire penală, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

12. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penală, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le ţine la dispoziţia organelor de urmărire penală.”

13. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), ş) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;”.

14. Alineatul (1) al articolului 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. – (1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42–44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.”

15. Alineatul (1) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. – (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucureşti, 2 iulie 2007.

Nr. 197.